شرایط اخذ نمایندگی

 


 

مدارك مورد نيازبراي اخذ نمايندگي

1.      تكميل نمودن فرم تقاضاي نمايندگي   

2.      ارائه اصل وكپي جوازكسب (براي فروشگاه ها)   

3.      ارائه اصل وكپي روزنامه رسمي و آگهي تاسيس به همراه آخرين تغييرات (براي شركت ها)   

4.      ارائه يك برگ چك به مبلغ  توافق شده ،بدون تاريخ و در وجه شركت آروند فراز مهرگان   

5.      ارائه پرينت 3ماهه ازحساب فعال شركت يا فروشگاه    

6.      ارائه اصل وكپي سند مالكيت يا اجاره نامه   

7.      ارائه اصل وكپي فيش تلفن محل كار   

8.      ارائه اصل وكپي كارت ملي وشناسنامه مديرعامل   

9.      انعقاد قرارداد نمايندگي و مهر وامضاء نمودن از جانب طرفين   
ارتک

طراحی و برنامه نویسی شده توسط : HAM3D.net